Geodézie ve stavebnictví

Geodézie ve stavebnictví je v našem pojetí komplexní obor, který zasahuje i do oblasti přesné geodézie a používá její prostředky a technologie. Od budování mikrosítí pevných bodů s vysokou vnitřní přesností přes geodetický monitoring po přesné vytyčování např. středů ložisek mostu nebo osy kolejí.

V rámci geodézie na stavbách ovšem poskytujeme celé portfolio běžných geodetických služeb jako je zaměřování a vytyčování poloh a výšek bodů, určování svislostí, výpočty kubatur, analýzy odtokových poměrů povrchů, zaměřování pro projekt, vyhotovení dokumentací skutečných provedení staveb, práce v katastru nemovitostí (geometrické plány, vytyčení hranic pozemků) a jiné.

Používáme moderní technologie sběru dat včetně laserového skenování. To nám umožnuje komplexně, detailně a velmi rychle zachytit realitu. Pro naše odběratele vyhodnocujeme z laserskenových dat průjezdné profily v železničních a silničních tunelech nebo vytváříme detailní CAD/CAM modely.

Potřebujete znát podrobnosti?

Kontaktujte nás