Monitoring provizorních podpěr mostu při betonáži

Při betonáži je lepší nespoléhat pouze na odhad účinků zatížení.

Po celou dobu betonáže mostní nosné konstrukce na provizorních podpěrách jsme sledovali svislé posuny vyvolané postupným zatěžováním. Vzhledem k tomu, že část podpěr se nacházela v korytě regulovaného potoka, bylo nutno s poklesy počítat. Výsledky našich měření byly podkladem pro rektifikaci podepření nosné konstrukce pomocí hydraulických lisů. Sledování podpěr bylo ukončeno po časovém odstupu od betonáže, kdy se už sedání podpěr neprokázalo.